Vraagstuk

Een (ongewenst) vertrekkende medewerker kost al snel 50% van een jaarsalaris én zorgt vaak voor onrust in de organisatie. Door ongewenst verloop onder controle te houden kan zodoende een directe bijdrage worden geleverd aan het organisatieresultaat.

Om grip op verloop te krijgen kan een verloopanalyse uitkomst bieden. Door diagnostische en voorspellende analyses te combineren kunnen de volgende vragen worden beantwoord:

  • Welke risicogroepen zijn er? Met andere woorden, welke medewerkerssegmenten dienen extra aandacht te krijgen?
  • Welke factoren hebben het sterkste verband met verloop? Met andere woorden, waarom verlaten mensen de organisatie?
  • En aan welke knoppen kan gedraaid worden om verloop te verlagen?
  • Hoe zal verloop er in de toekomst uitzien als er niets gebeurt?
  • Wat is de kans dat een sollicitant langere tijd in dienst zal blijven wanneer deze wordt aangenomen?

Aanpak

In overleg worden de meest urgente vragen voor de organisatie vastgesteld. AnalitiQs helpt vervolgens om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen middels een verloopanalyse.

Aan het begin van een dergelijke analyse bepalen we samen welk verloopprobleem het beste kan worden opgelost. Denk hierbij aan vragen als: Welke categorieën verloop geanalyseerd dienen te worden (gewenst/ongewenst)? Speelt het probleem binnen alle lagen in de organisatie of is het bijvoorbeeld verstandig om de analyse te richten op specifieke functiegroepen of bedrijfsonderdelen?

Hierna bekijken we welke data er reeds binnen de organisatie beschikbaar zijn om tot antwoorden op de analysevragen te komen. De data kunnen HR-data zijn zoals betrokkenheid, demografie en functiekenmerken, maar ook andere data zijn mogelijk: omzet, winst, klanttevredenheid of innovatievermogen. Wanneer zaken zoals de vertrekreden niet geregistreerd worden, helpt AnalitiQs  om dit middels een korte survey uit te vragen. Zie hiervoor ons vertrekredenonderzoek.

Vervolgens gebruikt AnalitiQs deze data om de analysevragen te beantwoorden.

Eindproduct

Bij deze analyse zijn verschillende eindproducten leverbaar. In overleg wordt vastgesteld welke eindproducten de meeste waarde leveren.

Rapport

In een beknopt rapport kunnen de belangrijkste uitkomsten worden weergegeven, zoals risicogroepen en de belangrijkste redenen voor verloop. Dit stelt een organisatie in staat om te besluiten voor welke factoren de eerste interventies kunnen worden uitgerold én op welke groepen interventies het best kunnen worden gericht. Zodoende wordt er geen geld besteed aan interventies die gericht zijn op factoren die geen oorzaak voor verloop zijn.

Geïntegreerde algoritmes

Daarnaast is het ook mogelijk om algoritmes te verwerken in de personeelsrapportages. Voor managers kan een dynamische verloopnorm worden opgesteld, d.w.z. per team of afdeling een verschillende norm op basis van teamsamenstelling en andere variabelen. Voor HR kunnen verhoogde kansen op verloop worden gesignaleerd. Voor recruiters kan de kans op retentie van een nieuw aan te nemen medewerker over tijd worden voorspeld met een zogenaamde survival analyse.

FAQ’s

Zijn data van medewerkersonderzoek(en) noodzakelijk voor verloopanalyse?

Nee, het is ook goed mogelijk om alleen systeemdata te gebruiken. Voor risicogroepen worden alleen data uit systemen gebruikt en voor de knoppen waaraan kan worden gedraaid is veel informatie te halen uit systemen. Echter, vertrekredenen worden vaak niet standaard geregistreerd en onderzoeksdata geven zodoende wel aanvullende inzichten waardoor het meerwaarde heeft om data uit medewerkersonderzoek te gebruiken.

Zijn data van een andere leverancier te gebruiken?

Ja. AnalitiQs is lid van de MOA en zodoende bevoegd om onderzoeksdata van andere leveranciers te gebruiken. We bevelen wel aan om bij het opstellen en tekenen van de contracten met de leveranciers aan te geven dat data (wellicht) ook voor verdere analyses worden gebruikt, waarbij de data (eventueel) moet worden verstuurd naar een derde partij (AnalitiQs).

Hoe wordt de privacy van onze medewerkers geborgd?

Data privacy en security staan bij AnalitiQs hoog in het vaandel. Er worden geen namen en contactgegevens gebruikt. Daarnaast worden datums omgezet naar minder te herleiden variabelen, in plaats van geboortedatum kan bijvoorbeeld leeftijd in jaren worden gebruikt. Uitkomsten worden bovendien altijd op groepsniveau gerapporteerd.

Cases

Waar we trots op zijn