Voorwaarden trainingen

Annulering door AnalitiQs

AnalitiQs zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. AnalitiQs is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door AnalitiQs is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door cursist

De cursist heeft na inschrijven 7 dagen bedenktijd en kan in deze bedenkperiode zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode. Kosteloos annuleren is verder mogelijk tot uiterlijk 20 werkdagen (vier weken) voor aanvang van de training, daarna is (een deel van het) inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tussen 20 werkdagen en 10 werkdagen voor aanvang wordt 25% van de kosten in rekening gebracht, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Indien een cursist niet in staat is om een training bij te wonen, is de cursist gerechtigd een vervanger aan de training te laten deelnemen.

Afrekening en facturatie

Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Facturatie van het totaalbedrag voor de training vindt plaats uiterlijk twee weken voor aanvang van de training of direct na de boeking (indien binnen 14 dagen voor aanvang van de training wordt geboekt). Betaling van het volledige factuurbedrag dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. AnalitiQs behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan.

Inhoud training

AnalitiQs draagt zorg voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de training. Het programma van een training staat beschreven op de website van AnalitiQs. AnalitiQs behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen en/of het tijdstip, de locatie en plaats van de trainingen te wijzigen. AnalitiQs behoudt zich tevens het recht voor aangekondigde docenten te vervangen. AnalitiQs zal de cursisten daarvan tijdig op de hoogte stellen. Eventuele klachten omtrent de (kwaliteit van de) training dienen schriftelijk aan AnalitiQs kenbaar te worden gemaakt. Alle van of namens AnalitiQs in het kader van een training door de cursist verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist of diens organisatie. Het is de cursist niet toegestaan op basis van de door AnalitiQs verzorgde training, ontwikkelde leerplannen en het daarbij gebruikte lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven en daarvoor het lesmateriaal van AnalitiQs te gebruiken, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AnalitiQs.

Zoek op deze website