HR-Managers vaker tevreden
over gebruik HR-Analytics | 2018

De afgelopen jaren inventariseerden wij onder Nederlandse HR-managers de bekendheid met en het toepassen van HR-analytics in Nederlandse organisaties. In 2018 is het HR-analytics onderzoek opnieuw uitgevoerd door AnalitiQs in samenwerking met HR Academy. Wat zijn de belangrijkste inzichten?

De HR-managers zijn steeds meer tevreden* over het gebruik van HR-analytics binnen de organisatie. Waar slechts 1 op de 9 (12%) HR-managers in 2016 het gebruik van HR-analytics beoordeelde met een zeven of hoger, is dit nu 2 op de 9 (22%) HR-managers. We zijn er echter nog niet, zo blijkt uit het gemiddelde dat nog steeds onder de vijf ligt. Dit verschil komt met name doordat managers minder vaak een 6 geven (15% in plaats van 27%).

HR-analytics wordt niet vaker maar wel beter ingezet

De enigszins hogere tevredenheid over het gebruik van HR-analytics uit zich met name in een stijging in het gebruik van metrics, maar niet zozeer in het gebruik van analytics. Afgelopen jaar heeft 77% gebruikgemaakt van metrics (al dan niet in combinatie met analytics). Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van eerdere jaren, toen het rond de 70% schommelde. In totaal heeft 14% gebruikgemaakt van zowel metrics als analytics. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Figuur 1. Mate waarin organisaties Metrics en analytics gebruiken in 2015, 2016, 2017 en 2018

Dat metrics vaak worden gebruikt, blijkt ook uit de zaken die momenteel goed gaan met betrekking tot HR-analytics. Zo worden rapportages het meest genoemd (27%). Daarnaast worden data(kwaliteit) en opslag en bewustwording relatief vaak genoemd.

Figuur 2 – Top 5 van de genoemde zaken die goed gaan met betrekking tot HR-analytics

Stabiele toename in het verwachte gebruik van HR-analytics

De huidige verwachting is dat over 12 maanden 91% metrics zal gaan gebruiken. Dit is iets meer dan de afgelopen 2 jaren, maar minder dan de verwachting die men in 2015 had (94%). Van de mensen die verwachten metrics te gebruiken over 12 maanden, verwacht 66% ook analytics te gebruiken. Dit is eveneens meer dan de afgelopen twee jaar, maar minder dan in 2015 (72%). Echter, waar in 2015 de verwachting duidelijk werd overschat, lijkt er nu een reële stijging in de verwachting te zijn.

Figuur 3 – Verwacht gebruik van HR analytics over 12 maanden in 2015, 2016, 2017 en 2018

Tijd is de belangrijkste uitdaging voor gebruik van HR-analytics

Om dit te bereiken, moeten enkele uitdagingen worden overwonnen. De belangrijkste uitdaging is het zorgen voor voldoende tijd. Ruim drie op de tien respondenten (31%) geeft aan dat dit een belemmering vormt voor het gebruik van HR-analytics. Daarnaast zijn het vormen van een HR-analytics visie en HR-analytics als prioriteit stellen belangrijke belemmeringen.

Competenties, tools en systemen worden ook vaak als barrière gezien. Opvallend is wel dat deze zaken minder vaak worden benoemd dan vorig jaar. Wellicht dat vergrootte kennis ervoor heeft gezorgd dat er betere tools en systemen zijn óf dat inzichtelijk is gemaakt dat met de huidige tools en systemen ook goed HR-analytics kan worden toegepast.

Figuur 4 – Relatief aantal belemmeringen voor het gebruik van HR-analytics in 2017 en 2018

Zodoende kan worden gezegd dat er steeds meer metrics worden gebruikt in organisaties en dat dit er toe heeft geleid dat HR-managers vaker (zeer) tevreden zijn over het gebruik van HR-analytics. Daarnaast lijken de competenties voor het gebruik van HR-analytics te zijn vergroot. Belangrijke kanttekening is dat tijd nu nog vaak een struikelblok blijkt te zijn.

Wil je meer weten over het HR-analytics onderzoek? Neem dan contact met ons op!

Tevredenheid gemeten op een schaal van 0 t/m 10.

Dit artikel is geschreven door

Irma Doze

Irma Doze

Zoek op deze website